JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Olika situationer

Du kan hamna i många olika situationer där du behöver hjälp av en advokat eller jurist. I en del av dessa situationer kan du få rättshjälp.

Här hittar du några vanliga situationer som vi på Rättshjälpsmyndigheten ofta får frågor om. I några av fallen har du rätt till rättshjälp och i några har du det inte. 

Om du inte har möjlighet att få rättshjälp så hittar du länkar till den myndighet eller organisation som du ska vända dig till.


För att man ska kunna driva in en skuld måste den vara fastställd, vilket betyder att det behövs ett beslut som säger att skulden finns. Beslutet kan fattas av kronofogden genom ett så kallat betalningsföreläggande eller av en tingsrätt genom dom. Handlar tvisten om pengar kan parterna ibland göra upp i godo, det vill säga att de kommer överens utan att behöva ta det vidare till domstol eller kronofogden.

Gäller tvisten en mindre skuld eller fordran får du i de flesta fall inte rättshjälp. En mindre skuld är en skuld eller fordran som är mindre än ett halvt prisbasbelopp, vilket är 44 500 kronor för 2013. I dessa fall kan man bara få rättshjälp om det finns särskilda skäl. Läs mer om skulder och betalning på Sveriges Domstolars webbplats.

Om tvisten inte kan lösas kan du ta hjälp av en advokat eller jurist  och eller låta tingsrätten avgöra tvisten. I dessa fall kan du ha rätt till rättshjälp.

För att få rättshjälp i familjemål behöver det finnas särskilda skäl. Som familjemål räknas till exempel när föräldrar inte kommer överens om barnets vårdnad, boende och umgänge. I familjemål bör föräldrar i första hand gå i familjerådgivning som förmedlas inom kommun och socialförvaltning. Om ni ändå inte löser tvisten kan domstolen avgöra den.

Skilsmässa

I normala fall får du inte rättshjälp vid skilsmässa. För att rättshjälp ska beviljas vid skilsmässa krävs det mer omfattande insatser av ett juridiskt ombud (advokat eller jurist). Det kan också finnas särskilda skäl, till exempel när föräldrarna inte kommer överens om barns boende, vårdnad och umgänge. Läs mer om skilsmässa på Sveriges Domstolars webbplats.

Läs mer om en familj som sökte rättshjälp vid tvist kring vårdnad om barn.

Bodelning

Rättshjälp betalas inte för att genomföra en bodelning. I vissa fall kan staten betala för en bodelningsförrättares arbete under högst fem timmar. En bodelningsförrättare är en opartisk person som utses av domstolen (tingsrätten). Som regel är denna person en advokat eller jurist. Har det uppstått en tvist med anledning av en genomförd bodelning kan rättshjälp beviljas. Läs mer om bodelning på Sveriges Domstolars webbplats.

Underhållsbidrag

Det krävs särskilda skäl för att få rättshjälp när tvisten handlar om underhållsbidrag. Det räcker inte med att dina förhållanden är komplicerade. I de undantagsfall där rättshjälp beviljas är det nästan uteslutande barn som får rättshjälp beviljad. Även barnen ska uppge särskilda skäl. Läs mer om underhållsbidrag på Sveriges Domstolars webbplats.

 

Har du blivit utsatt för ett sexualbrott utomlands, till exempel blivit våldtagen eller blivit sexuellt ofredad på semestern? Då kan du ofta få rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

Det innebär att staten betalar del av kostnaden för ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) och eventuella resekostnader till en rättegång i det andra landet.

Blir du utsatt för ett sexualbrott när du är utomlands ska du kontakta en advokat som hjälper dig vidare. Läs mer om brott hos Brottsoffermyndigheten.

En arbetstvist är varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En arbetstvist kan handla om lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö, anställningsvillkor, arbetstid eller strejk med mera. I dessa tvister kan du som arbetstagare få hjälp av ditt fackförbund. Vänd dig därför i första hand till ditt lokala fackförbund för mer information om hur du går vidare. Är du inte fackligt ansluten eller om ditt fackförbund av någon anledning inte kan hjälpa dig, kan du i vissa ärenden få rättshjälp. Läs mer under menyn ”Har du rätt till rättshjälp?".

Läs mer om en person som blev uppsagd och som inte var med i facket

En konsumenttvist är en tvist mellan en näringsidkare och en konsument om en vara eller en tjänst som konsumenten köpt för eget bruk. Hamnar du i en konsumenttvist kan du få hjälp av en konsumentvägledare. Dessa finns i de flesta kommuner. Läs mer på www.hallakonsument.se  (länken öppnas i nytt fönster).

Har du anmärkt på en vara eller tjänst och ändå inte får rätt, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden ska opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag. Besluten har formen av en rekommendation till parterna att lösa tvisten på ett visst sätt. Nämndens prövning är gratis. Om en part inte följer nämndens beslut kan den andra parten föra saken vidare till domstol. Du kan då ha rätt till rättshjälp om du uppfyller de krav och regler som finns för rättshjälp. Läs mer under rubriken "har du rätt till rättshjälp".

 

Många beslut från förvaltningsmyndigheter, till exempel från Försäkringskassan kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Både förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar har skyldighet att utreda varje ärende noggrant enligt de regler och bestämmelser som finns. På grund av utredningsskyldigheten är det många ansökningar om rättshjälp som får avslag.Senast ändrad: 2013-05-29

Snabbguide till rättshjälp

Här finns en snabbguide till hur processen kring rättshjälp ser ut.