JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan och avgifter

Ansökningsblanketten

Blanketten ansökan om rättshjälp finns under rubriken blanketter.
Ansökan ska vara undertecknad av både dig som söker rättshjälp och din advokat eller jurist. Du kan också få blanketter från domstolar, advokatbyråer och juridiska byråer.

Ansökans innehåll

Du ansöker om rättshjälp tillsammans med din advokat eller jurist vanligtvis under rådgivningen. Själva ansökan kan enbart göras av dig som söker rättshjälp, eller om du är omyndig av dina föräldrar eller av en ställföreträdare. Ditt juridiska ombud hjälper dig och svarar på dina frågor.

På heder och samvete

Uppgifterna lämnas på heder och samvete och kan därigenom medföra straffansvar för uppgifter som inte är riktiga. Den som lämnar oriktiga uppgifter kan också bli återbetalningsskyldig.  

Rättshjälpsavgiften

När du får besked om att du får rättshjälp ska du själv betala en del av kostnaderna. Rättshjälp är aldrig helt gratis för myndiga personer och det du själv betalar kallas för rättshjälpsavgift.

Om dina ekonomiska förhållanden förändras väsentligt under ärendets gång kan din avgift ändras. Det är därför viktigt att så snart som möjligt meddela att ekonomin förändrats. Rättshjälpsavgiften kan inte ändras efter att rättshjälpsärendet avslutats.

Det är ditt ekonomiska underlag och de totala kostnaderna för ditt ombud som avgör hur mycket du ska betala i rättshjälpsavgift. Rättshjälpavgiften är en procentsats av de totala kostnaderna för ditt juridiska ombud.

Ekonomiskt underlag

Det är flera olika faktorer som påverkar ditt ekonomiska underlag men enkelt beskrivet så är det dina tillgångar/förmögenhet minus skulder och försörjningsbörda:  

  1. Räkna ihop summan av din inkomst; din lön, pension, försörjningsstöd med mera. Har du en ojämn inkomst så används den inkomst du har haft under sex månader före begäran om rättshjälp och den förväntade inkomsten under sex månader efter, som underlag.
  2. Har du en förmögenhet/tillgångar vid sidan av dina inkomster kan detta påverka beviljandet av rättshjälp. Det är tillgångarnas beskattningsvärde  man utgår från.
  3. Du får göra avdrag med 15 000 kronor/år för varje minderårigt barn som du är underhållsskyldigt till, dock högst 75 000 kronor/år.

Ditt ekonomiska underlag får inte vara högre än 260 000 kronor/år för att få rättshjälp.  För mer och djupare information om de regler som styr hur du räknar fram din disponibla bruttoinkomst se broschyren Rättshjälp och taxor.

Rättshjälpavgiftens storlek

Om beräkningsunderlaget är...

betalar du själv så här många % av
kostnaderna för ditt ombud i rättshjälpsavgift

Minst skall du dock betala

0 - 50 000 kr

2 %

---

50 000 - 100 000 kr

5 %

500 kr

100 000 - 120 000 kr

10 %

1 000 kr

120 000 - 150 000 kr

20 %

1 500 kr

150 000 - 200 000 kr

30 %

2 000 kr

200 000 - 260 000 kr

40 %

5 000 kr

Din rättshjälpsavgift kan aldrig bli högre än kostnaderna för rättshjälpen.
Senast ändrad: 2015-03-10

Räkna fram avgiften

Hur du räknar fram avgiften kan du läsa i Rättshjälp och taxor.