JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skilsmässa

Om du vill skilja dig ska du vända dig till tingsrätten. Tingsrätten kan även besluta i andra frågor som uppkommer i samband med skilsmässa, till exempel frågor som rör vårdnad om barn och barns boende och rätt till umgänge. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Hur gör jag för att ansöka om skilsmässa?

Ansök via e-tjänst (endast Jönköpings tingsrätt och Skaraborgs tingsrätt)

Ansök via blankett (alla tingsrätter)

Ansök via e-tjänst (endast Jönköping och Skaraborg)

E-tjänsten testas just nu på två domstolar, Jönköpings tingsrätt och Skaraborgs tingsrätt.

Det innebär att ni bara kan använda e-tjänsten om minst en av er var folkbokförd inom någon av dessa två domstolars områden den 1 november förra året.

Om ni är överens om att skilja er kan ni använda denna e-tjänst för att ansöka gemensamt om skilsmässa.

Om ni har gemensamma barn under 18 år behöver ni även vara överens om vårdnaden och barnens boende eller umgänge för att kunna ansöka gemensamt via e-tjänsten.

Innan du börjar

E-tjänsten kräver att ni båda har e-legitimation.

Om någon av er har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska ni inte använda e-tjänsten.

Ansökningsavgiften är 900 kronor. Ni väljer själva vem som ska betala med bankkort i e-tjänsten.

Ansök via e-tjänst för Jönköpings och Skaraborgs tingsrätt

Ansök via blankett (alla tingsrätter)

1. Fyll i rätt blankett. Om ni är överens om att skilja er, använd:
Gemensam ansökan - äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap (pdf)

Om ni inte är överens, använd:
Ansökan om stämning - äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap (pdf)

2. Ni måste bifoga personbevis. Personbevisen bör inte vara äldre än tre månader. 

Till vilken domstol ska jag skicka ansökan?

Skicka in ansökan till tingsrätten för den ort där en av parterna var folkbokförd den 1 november föregående år. Ta hjälp av "Sök domstol" för att hitta rätt tingsrätt.

Vad kostar det?

Ansökningsavgiften är 900 kronor. Använd vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster).

Mer information om skilsmässa


Om ingen av er bor tillsammans med eget barn som är under 16 år och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom utan betänketid. Men om ni båda eller någon av er vill, kan ni få betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år.

 

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn), om en av er vill ha betänketid eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

 

När tingsrätten beslutat om betänketid får ni det beskedet med posten. Tingsrätten har då beräknat när betänketiden börjar och när den slutar. Av beslutet framgår datumet där ni/någon av er tidigast kan begära att skilsmässan går igenom.

Observera att om ni båda eller någon av er fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni/den som fortfarande vill skiljas meddela det till tingsrätten, så kallad fullföljd. Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Minst en av er måste då också ge in att nytt personbevis. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

Blankett för att begära fullföljd:

Begäran om att fullfölja skilsmässa efter betänketid (pdf)

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.

Särlevnaden kan även styrkas genom utdrag ur folkbokföringsregistret. 

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden. Därmed har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet exempelvis skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål.

Om föräldrarna är gifta med varandra, har de båda vårdnaden om barnet. Den gemensamma vårdnaden består i de flesta fall även om föräldrarna skiljer sig.

Frågor om ändring i vårdnaden prövas av domstol på talan av en av föräldrarna eller båda. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan alltså anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda (gemensam vårdnad). Domstolen kan inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Om ni har barn som är under 18 år gamla, ange om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Läs mer om vårdnad

Tingsrätten kan fatta beslut i frågor som rör vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar i de fall föräldrarna inte kan enas.

Läs mer på sidorna Föräldrar och barn.

Om ingen av parterna är folkbokförda i Sverige kan ansökan ges in till Stockholms tingsrätt.

Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagande har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

Först när skilsmässan vunnit laga kraft kan man gifta om sig på nytt. Det kan ta några veckor från det att Skatteverket fått information från tingsrätten till det att det blir registrerat i folkbokföringen.

Tingsrätten kan på begäran utfärda ett så kallat "laga kraft-beslut" där det framgår att domen på skilsmässan inte längre går att överklaga.

För att en dom om skilsmässa ska bli giltig i ett annat EU-land kräver de flesta medlemsstater en kopia av domen med en stämpel som intygar att domen vunnit laga kraft, samt ett särskilt EU-intyg. Kontrollera gärna med din ambassad vilka handlingar som du behöver bifoga.

 

Om du skickar in blanketten, men inte betalar avgiften, kommer domstolen inte att pröva din ansökan.

Domstolen kommer inte att ha något betalningskrav mot dig.Senast ändrad: 2019-09-09

In English

Divorce