JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden. Därmed har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet exempelvis skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål.

Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds får de båda vårdnaden om barnet. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse blir vårdnaden normalt gemensam i och med giftermålet. Den gemensamma vårdnaden består i de flesta fall även om föräldrarna skiljer sig.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds får modern ensam vårdnad. Föräldrar som inte är gifta med varandra när barnet föds kan dock bestämma att vårdnaden ska vara gemensam. Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden i kommunen. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet. I samband med att faderskapet fastställs hos socialnämnden kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad. Föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad senare, men då direkt till Skatteverket. För att det ska vara möjligt får inget tidigare beslut ha fattats om vårdnaden. Föräldrarna kan alltid vända sig till en tingsrätt med en begäran om att vårdnaden ska vara gemensam.

Frågor om ändring i vårdnaden prövas av domstol på talan av en av föräldrarna eller båda. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan alltså anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda (gemensam vårdnad). Domstolen kan inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Om den ena föräldern dör, får den andra föräldern normalt ensam vårdnad om barnet. Om vårdnaden inte är gemensam och den förälder som har vårdnaden dör ska vårdnaden om barnet anförtros den andre föräldern eller, om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, till exempel en släkting eller styvförälder.  Om båda föräldrarna dör, ska vårdnaden anförtros åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, till exempel en släkting eller styvförälder.
Senast ändrad: 2016-12-21